top of page

STATUT

Szkoła Języków Obcych ELITA

§1 Charakter, zadania i przeznaczenie placówki


Szkoła Języków obcych ELITA, nazywana dalej „Szkołą”, której celem jest organizacja kursów języków obcych.
Placówka prowadzona jest przez właściciela – Bożenę Baryłę, która pełni także funkcję Dyrektora Metodycznego.
Siedzibą placówki jest miasto Chorzów ul. Metalowców 13.​
 

§2 Zasady przyjmowania Kandydatów oraz warunki korzystania z placówki

 

 1. Przyjmowanie kandydatów odbywa się w drodze zapisów, o których terminie można uzyskać informacje poprzez zorganizowaną kampanię reklamową oraz w biurze szkoły.
  2. Warunkiem przyjęcia na kurs jest dokonanie określonej przez organizatora w wydanej informacji finansowej wpłaty, na podane konto lub gotówką w siedzibie szkoły i wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie.
   

§3 Prawa i obowiązki uczestników (wydanie zaświadczeń, warunki skreślenia słuchaczy)​​

 

 1. O uczestnictwie w kursach decyduje posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na poziomie odpowiednio niższym wydanego przez Szkołę lub pomyślne przejście przez egzamin kwalifikacyjny zorganizowany przez Szkołę.

 2. Po ukończeniu każdego kursu wydawane są zaświadczenia Uczestnikom, którzy spełnili wymogi określone w statucie tzn. zdali pisemny egzamin przewidziany na danym poziomie oraz ich absencja nie przekroczyła 30% odbytych zajęć.

 3. Uczestnik może zostać skreślony z listy słuchaczy Szkoły z następujących powodów:
  – merytorycznych – jeżeli Słuchacz nie zda egzaminu przewidzianego przez Statut (po każdym trymestrze) i odmówi przejścia na poziom niższy celem nadrobienia braków.
  – formalnych – jeśli Słuchacz nie dokonuje terminowej pełnej wpłaty (do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się trymestr).
   

§4 Organizacja wewnętrzna placówki


Uczestnicy kursów podzieleni są na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania znajomości języka CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) Europejski System Opisu Kształcenia Językowego stworzony pod patronatem Rady Europy.
Skala: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Maksymalna ilość Uczestników w grupie wynosi 12 osób.
 

​§5 Czas pracy placówki

 

 1. Zajęcia grupowe zaczynają się w pierwszym tygodniu października i kończą w czerwcu. Szkołę obowiązują ferie i dni wolne obowiązujące w szkolnictwie.

 2. Zajęcia w Szkole odbywają się w godzinach popołudniowych. Zaczynają się o godzinie 16.00 i trwają w zależności od ilości godzin lekcyjnych przewidzianych na danym poziomie.

 3. W zależności od potrzeb uczestników szkoła może zorganizować zajęcia w terminach wzajemnie uzgodnionych.

 4. Szkoła działa w systemie trymestralnym. Rok szkolny dzieli się na 3 trymestry (październik – grudzień, styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec). Każdy trymestr kończy się egzaminem umożliwiającym kontynuację nauki.
   

§6 Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Szkoły

 

Obowiązkiem DYREKTORA jest:

 • zapewnienie wykwalifikowanych kadr,

 • zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych,

 • zapewnienie pomocy dydaktycznych,

 • prowadzenie nadzoru dydaktycznego,

 • prowadzenie nadzoru metodycznego,

 • systematyczna kontrola zgodności programów nauczania z aktualnie prowadzonym przez lektorów procesem dydaktycznym,

 • dbanie o wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych.
   

§7 Finansowanie placówki

 

Szkoła jest placówką samofinansującą się, tzn. działa dzięki opłatom za kursy, wnoszonym przez uczestników.
 

§8 Informacje finansowe

 1. Opłaty za kursy wnosi się z przelewem lub gotówką z góry przed rozpoczęciem każdego trymestru (wariant A).

 2. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w formie dwóch rat: jedna przed rozpoczęciem trymestru, a druga rata najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego trymestr (wariant B).

 3. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie przed rozpoczęciem kursu językowego uczestnikowi przysługuje zwrot połowy wpłaconej kwoty.

 4. Jeżeli rezygnacja następuje w czasie trwania kursu, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie pomniejszonej o koszt odbytych zajęć .

 5. Za datę rezygnacji z kursu uważa się dzień złożenia pisemnej rezygnacji dokonanej w siedzibie Szkoły lub drogą pocztową listem poleconym. Data stempla pocztowego jest datą rezygnacji.

 6. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu szkoła może żądać kar umownych z tego tytułu umowy w wysokości:
  – 80 zł w przypadku osób dokonujących płatności w wariancie A
  – 100 zł w przypadku osób dokonujących wpłat w wariancie B.

 7. Istnieje możliwość korzystania z całorocznej BONIFIKATY w przypadku zapisu na kurs w miesiącu czerwcu. Warunkiem jest dokonywanie opłat w ciągu roku szkolnego za kurs określonych w pkt. 1. Szczegółowe warunki bonifikaty określane są corocznie w wydanych przez Szkołę Informacjach Finansowych

 8. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy odliczeń za kurs.

 9. Gdy grupa kursowa liczy mniej niż 7 osób w grupie standardowej i mniej niż 4 osoby w grupie małej Szkoła ma prawo:
  – rozwiązać grupę lub połączyć z inną na tym samym poziomie,
  – ustalić za zgodą uczestników nową należność za prowadzony kurs w mniejszej grupie kursowej.
   

bottom of page